Le site français des allergies aux pollens
Le Réseau National de Surveillance AérobiologiqueRNSAButlletí d'alerta
 

Titre Presentació RNSA

El Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) és una associació regida per la llei de 1901, creada el 1996 per continuar amb les tasques dutes a terme des del 1985 pel Laboratori d´Aerobiologia de l´Institut Pasteur de Paris.

L'objectiu principal d'aquesta xarxa és l'estudi del contingut de l'aire en partícules biològiques que puguin tenir una incidència en el risc al·lèrgic per a la població. És a dir, l'estudi del contingut de l'aire en pol·lens i en fongs, així com el recull de dades clíniques associades.

Les dades que figuren a la pàgina web es poden invalidar o modificar una vegada feta la seva difusió sense que se n'informi prèviament.

El RNSA funciona gràcies a un Consell d'Administració composat per agents clínics, analistes i membres funcionals i a un Consell Científic composat per membres nomenats per la Direcció General de Salut, l´Institut de Control Sanitari, el Consell Superior d'Higiene Pública, així com per especialistes en al·lergologia, palinologia i anàlisis biològiques.

 

Bulletin allergo-polliniqueBulletin moisissureBulletin phénologique
RNSA
Les capteursL'allergieLes pollens

 

Pollendiary
Suivez l'évolution de vos symptômes et des quantités de pollens sur le journal pollinique

Analyse de l'air
AIRTEST, l'expertise de la contamination à votre service.Végétation en ville.
Guide d'information
sur les plantes
à pollen allergisant


Organigramme du RNSA

Trombinoscope du RNSA